Skip to main content
14 Δεκεμβρίου 2021

Πρόταση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για ένα Πανεπιστήμιο σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον

Κατέβασε την παρουσίαση

Η προσαρμογή των μελών της φοιτητικής κοινότητας σε ότι αφορά την αειφόρο ανάπτυξη εντός των Ελληνικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της δράσης μας.

Στόχος μας είναι η συνδιαμόρφωση προτάσεων για ένα πανεπιστήμιο σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον. Βασικές μας αρχές αποτελούν ο περιορισμός των απορριμμάτων, η ανάδειξη της ανακύκλωσης, καθώς και η μείωση της κατανάλωσης σε ενέργεια και φυσικούς πόρους. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας οφείλουμε να αναπτύξουμε νοοτροπία εύρεσης καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων, όσον αφορά την ανάδειξη των υλικοτεχνικών προβλημάτων, τη διαχείριση και την συνολική εξέλιξη των πανεπιστημίων μας. Οφείλουμε να μετατρέψουμε τις αξίες της περιβαλλοντικής συνείδησης, σε βιώματά μας.

Οι προτάσεις μας χωρίζονται σε δύο (2) βασικούς άξονες: την καθαριότητα των πανεπιστημίων μαζί με τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων και την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων.

Μείωση απορριμμάτων και ανακύκλωση

 • Άμεση και καθολική απομάκρυνση των αφισών από τους χώρους του πανεπιστημίου.
 • Περιορισμός πλαστικών μιας χρήσης στα κυλικεία των ιδρυμάτων, με στόχο την οριστική κατάργησή τους και την αντικατάστασή τους π.χ. με ποτήρια πολλαπλών χρήσεων και βιοδιασπώμενα καλαμάκια.
 • Εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης ανά ανακυκλώσιμο υλικό και παροχή διαρκούς ενημέρωσης για την ορθή χρήση τους.
 • Δημιουργία μονάδων συλλογής και διαλογής των ανακυκλώσιμων αυτών υλικών από τα ιδρύματα της χώρας με την αξιοποίηση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή τα οποία είναι ήδη εφικτό να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή, εναλλακτικά, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, με την εφαρμογή οικονομικής επιβράβευσης, ανάλογα με την ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγεται.
 • Τοποθέτηση καφέ κάδων ανακύκλωσης σε όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προκειμένου να ξεκινήσουν και αυτά με την σειρά τους να κομποστοποιούν τα βιοαπόβλητά τους.
 • Ειδική μέριμνα και κατασκευή κατάλληλων εγκαταστάσεων για τη συλλογή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και όμβριων υδάτων και την επαναχρησιμοποίηση του νερού για ψύξη μηχανολογικού εξοπλισμού και συντήρηση πρασίνου, μέσω κατάλληλων διεργασιών.

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτηρίων

 • Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ήδη υφιστάμενων κτιρίων με κατάλληλες τεχνολογίες μόνωσης και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού νέας τεχνολογίας, που δεν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα (π.χ. αντλίες θερμότητας).
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις οροφές των κτιρίων κάθε πανεπιστημίου, με στόχο να περιοριστεί η ενεργειακή εξάρτηση των ιδρυμάτων από τους παρόχους ενέργειας, ώστε να μειωθούν σημαντικά και το κόστος ενέργειας, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πανεπιστημίων.
 • Αξιοποίηση του δικτύου φυσικού αερίου για τη χρήση του σαν εναλλακτική πηγή ενέργειας, όπου κριθεί εφικτό, για κάθε ανάγκη των ιδρυμάτων (θέρμανση, φωτισμός, κίνηση λεωφορείων, ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων).
 • Αυτοματοποίηση φωτισμού, σκίασης, θέρμανσης και αερισμού με φωτοκύτταρα στους χώρους των ιδρυμάτων. Χρήση μοντέλου διαχείρισης κτιρίων με τρόπο πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον, μέσα από τη χρήση αυτοματισμών (Building Management System).
 • Διαμόρφωση ενιαίου δικτύου θέρμανσης και κλιματισμού ανά κτίριο με λειτουργία αυτονομίας για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, με στόχο τη λιγότερο δυνατή κατάχρηση ενέργειας.
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορίου με τεχνολογία LED για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
 • Αξιοποίηση του φυσικού φωτός στο σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων των ιδρυμάτων.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής νέων κτιρίων με βιοκλιματικό σχεδιασμό, ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Α.
 • Κάλυψη των οροφών και των κάθετων επιφανειών των εγκαταστάσεων με πράσινο για τη μείωση των εισροών θερμότητας στο εσωτερικό και τη διατήρηση χαμηλού ισοζυγίου ενέργειας στα κτίρια (εφαρμογή μόνο στα νέα κτήρια).
 • Αξιοποίηση εξειδικευμένων Τμημάτων στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας (όπως η βιοενέργεια, υδρογόνο, βιοντίζελ κ.ά.) για την κάλυψη των ενεργειακών τους απαιτήσεων, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία από το δίκτυο.
 • Ένταξη πιλοτικών προγραμμάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα κτήρια των ιδρυμάτων (σε συνεργασία και με ξένα πανεπιστήμια) με χρηματοδότηση όπως το πρόγραμμα Life για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, αλλά και λεωφορείων.
 • Διαμόρφωση χώρων πρασίνου σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των πανεπιστημίων.

Ειδική μνεία θεωρούμε πως πρέπει να γίνει για τις πανεπιστημιακές εστίες, οι οποίες αποτελούν κομμάτι της κτηριακής υποδομής του εκάστοτε πανεπιστημίου, χρήζουν όμως ειδικής προσέγγισης, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους.

 • Αύξηση χρηματοδότησης για τη συντήρηση και ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων εστιών, με ταυτόχρονη προσπάθεια ενεργειακής τους αναβάθμισης.
 • Σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου φορέα για την ανέγερση νέων συμπληρωματικών εστιών, όπου ο αριθμός των αιτούντων φοιτητών ξεπερνάει τις ήδη υπάρχουσες διαθέσιμες, με κατασκευή κτιρίων, που πληρούν όλα τα σύγχρονα, εύχρηστα και ενεργειακά φιλικά κριτήρια. 
 • Προσαρμογή των φοιτητικών εστιών στα πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανακύκλωσης των πανεπιστημιακών κτηρίων, που παρουσιάζονται παραπάνω.
 • Ελεγχόμενη είσοδος – Ψηφιακή κάρτα: Μια πρόταση, που στοχεύει πρωτίστως στην ασφάλεια των εστιών μας και σε δεύτερη φάση συνεισφέρει στη μείωση των αναγκών των εστιών (προσωπικό ασφαλείας, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας).